Lidstvo

Lidstvo je rysem osobnosti, který je charakterizován morálními principy vyjadřující humanismus týkající se každodenních vztahů lidí. Lidstvo je získaná a vědomá manifestace, která se formuje v procesu socializace a výchovy člověka na příkladu významných autorit. Lidstvo je připisováno nejvyšší ctnosti, lidské důstojnosti.

Lidstvo je charakterizováno řadou znaků, které jsou specifickými vlastnostmi charakteru a přístupu ke světu. Mezi tyto vlastnosti patří laskavost, obětování ve prospěch druhých, dobrá vůle, upřímnost, soucit, štědrost, respekt, skromnost, poctivost.

Co je to lidstvo

Lidstvo se projevuje jako rys osobnosti v lidském jednání ve vztahu k vnějšímu světu. Úcta k lidem, propagace a podpora jejich pohody, upřímná touha pomáhat nebo podporovat. Tento rys je více odhalen v kolektivních a mezilidských vztazích ve společné práci a přímé komunikaci lidí. V sociálních skupinách je tato kvalita nejvýznamnější.

Tuto osobnostní vlastnost tvoří příklad rodičů nebo jiných uznávaných dospělých. Projev nebo nepřítomnost takového způsobu projevu člověka je způsobena strukturou uvnitř rodiny a scénářem předávaným starší generací mladšímu.

Hlavní roli při formování této kvality hraje výchova matky, která v rodině vytváří rodinné standardy, což přispívá k rozvoji morálky dítěte. Existují situace, kdy se od dětí vyžaduje, aby projevovaly vysoké morální vlastnosti, aniž by se dříve učily a příkladem, což se stává příčinou vnitřních a vnějších konfliktů rostoucí osobnosti.

V procesu vývoje a socializace ve skupině je jednotlivec povinen prokázat vstřícnost a účast, schopnost komunikovat s ostatními účastníky procesu, utvářet a vyjadřovat své postavení, bránit ho. Při nízké úrovni rozvoje požadovaných dovedností dochází k odmítnutí kolektivem nebo kolektivem, což přispívá k vzhledu outsiderů. Důvodem je oddělení problému úspěchu a morálky jako různých kategorií.

Člověk začíná ovládat pravidla vztahů v mladším předškolním věku, asimilovat kulturní a hygienické dovednosti. Batole, která se řídí požadavky dospělých, mají sklon dodržovat pravidla sama a kontrolovat dodržování těchto pravidel jinými dětmi ve skupině. Malé děti se často obracejí na dospělé se stížnostmi na chování svých vrstevníků se žádostí o potvrzení pravidla, což vyvolává problém projevu lidstva, protože pro pedagogy je někdy velmi obtížné na takové žádosti klidně reagovat. A dítěti, které podalo stížnost, se doporučuje, aby jindy osobně zastavil vrstevníka a připomněl platné pravidlo ve skupině.

Proces utváření lidstva je zvláště aktivní v období „Já sám“, kdy dítě získává nezávislost a zvyšují se požadavky na jeho chování, protože malý člověk se začíná identifikovat jako samostatný člen společnosti. V této době se dítě učí o pravidlech a metodách komunikace, o interakci na příkladu nejbližších autoritativních předmětů (rodiče, přátelé, hrdinové knih, filmy).

Lidstvo je paradoxní jev, který se projevuje činy člověka, aniž by odrážel jeho skutečnou osobnost a postoj. V tržních vztazích, které se utvářely a úspěšně rozvíjejí v mezilidských vztazích, přestaly být morální hodnoty a osobnost spojeny kvůli snahám o hmotné statky, atributy úspěchu a prosperity. Lidstvo, lidstvo se stalo jakýmsi synonymem slabosti, ačkoli literatura a kino tyto projevy ve svých hrdinech často hyperbolizují.

Potřeba lásky, přijetí, respektu je realizována projevem zájmu, jako účastí na životech druhých. Složitost tohoto projevu lidstva spočívá v tom, že mnoho lidí vyrostlo v méně příznivých podmínkách, než je třeba k tomu, aby se tyto vlastnosti vštěpovaly. To se projevuje zejména u dětí, jejichž rodiče vyrůstali v zemích SNS koncem dvacátého století. V té době bylo nutné přežít a způsob výchovy se změnil, děti vyrostly v proudícím proudu informací s chybějícími pozitivními příklady, úpravami a autoritami svých rodičů.

Pro formování morálních standardů a vštěpování dovedností projevování jejich důležité složky je rodina a její tradice. V autoritářských rodinách, kde rodiče vyžadují podřízení a jejich autorita je absolutní, vyrůstají děti jako oportunisté, kteří mají zjevné potíže s komunikací. Děti, které byly podrobeny příliš přísným metodám výchovy, mají zkreslenou představu o vztazích s lidmi a v rodině, které mohou najít cestu ven v různých charakteristikách chování, jako je agrese .

Projev lidstva u lidí, kteří vyrostli v demokratických rodinách, se objevuje přirozeněji. Tyto rodiny vytvářejí pocit vlastní hodnoty a učí otevřenost dětí jiným lidem. Emoční prostředí v rodinách, které je založeno na zájmu o děti, jejich potřebách , péči a úctě, je hlavní podmínkou formování morálních hodnot dítěte.

Na formování lidstva má také vliv počet členů rodiny. Děti, které vyrůstají ve velkých rodinách s mnoha příbuznými, mají více příkladů chování a možností řešení situací, autorit a názorů. Velké množství příbuzných přispívá k utváření laskavosti, společenství, přátelství, úcty, důvěry a empatie v rodinách, které jsou nedílnou součástí lidstva.

Problém lidstva existuje v jeho nepřítomnosti. Její projev spočívá v našem vnímání sebe samých, schopnostech našich vlastních i druhých, našich povinnostech, vnímání životního prostředí, sebe samých ve světě, jakožto práva na místo pod sluncem. Pro většinu je to problém, protože neexistuje žádný pocit bezpečí dostatečný pro projev lidstva, jako normy v komunikaci. Láskavost, účast a další morální vlastnosti člověka vytvářejí pocit slabosti a nebezpečí. To je problém.

V procesu dospívání a poznávání životního prostředí a světa jsou děti připraveny bojovat o přežití v „džungli“ dospělého života. Děti jako dospělí vnímají ostatní spíše jako soupeře než partnery, a proto nepřátelský přístup.

Tomuto problému lidstva čelí každý a každý ve svém životě. Někdy lidé potřebují podporu od lidí. To se projevuje zejména v obtížných obdobích, během rozhodování nebo odpovědnosti. A pak vznikají potíže s přijímáním lidských činů jiných lidí. Aby bylo možné pocítit něčí význam prostřednictvím potvrzení zvenčí, musí být člověk otevřený tomuto vnějšímu. Otevřenost vůči ostatním vyžaduje důvěru v ně, sebe a důvěru ve vaše vlastní práva. Také problém projevení lidstva a dalších morálních vlastností jednotlivce závisí na přijetí vlastního práva na život a práva na život jiných lidí. Můžeme dodat, že adopci práva na život učí rodiče, konkrétně matka v prvních letech života, tzv. Základní důvěra ve svět. Když tam člověk není, cítí ohrožení životního prostředí, bude se tedy bránit a jednat výhradně ve svých osobních zájmech. Osoba schopná projevovat lidstvo má silnou základní důvěru. Je tvořena samotnou osobou prostřednictvím vědomé volby nebo matkou.

Rodičovský příklad přístupu k ostatním slouží jako a priori scénář chování dítěte. Ochrana před světem, duch boje, povzbuzení pochybností jednotlivce o jeho silných stránkách, schopnostech a právech, vede k potížím v porozumění vztahů a jejich potřebě, k problému porozumění nebo nedostatku, výhod projevu lidstva.

Příklady lidstva ze života

Lidstvo ve společnosti se stalo jakýmsi trendem ve vztazích, který vytváří podmínky pro pochopení hodnoty jednotlivce. Pomáhá to lépe poznat lidi kolem vás, najít lidi s podobnou myslí a navázat komunikaci. Lidé začínají oslovovat ty, kteří se o ně upřímně zajímají. Člověk, pomáhající lidem v nouzi, ukazuje svou schopnost hodnotit život.

V profesionálních činnostech se projevuje i lidstvo. Nejlidštější profese jsou lékaři, učitelé, záchranáři.

Když už mluvíme o záchranáři. V roce 2015 čtyři muži ze státu Florida projevili lidstvo s několika staršími lidmi. Řezali trávník, zametali stopy a vyměnili pneumatiky na autě staršího páru, a také doručili staršího muže do nemocnice včas a podstoupili operaci, což prodloužilo jeho život. Podle vedoucího hasičského sboru, kde "Timurovové" pracovali, neřekli, co udělali, o tom se dozvěděl z novin na sociálních sítích.

Projev lidstva zachraňuje životy milovaných. Toto je přirozený projev potřeby lásky a přijetí. Ukázat lidstvo je velmi snadné, stačí začít mluvit, jak to dělal teenager. V Dublinu v USA mladý muž Jamie, 16 let, zachránil muže položením jediné otázky: „jste v pořádku?“. Tak jednoduchá otázka a tolik použití. Muž se chtěl rozloučit se životem, zeptal se ho chlapec a pak si promluvili. Nakonec se tento muž stal šťastným otcem.

Projev lidstva obohacuje život. Buď jde o pomoc člověku, zvířeti při záchraně jejich životů, nebo se jedná o obvyklou pozornost na stav a potřeby přátel a cizinců. Tato účast na životě, je to příležitost ukázat si, že hloupé a odporné myšlenky na něčí podřadnost byly chybou. Lidstvo je rysem osobnosti, jeho projevem je síla jednotlivce, je to hodnota, která se vědomě objevuje.

To byly příklady projevů lidstva na žádost lidí, byla to vědomá volba. Každý si může vybrat tak, že si uvědomí svou vlastní hodnotu a význam jako člověk, člověk, ideální bytost, která dokáže víc než jen žít.


Zobrazení: 415

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.