Sociální postavení

Sociální status je pozice, kterou jednotlivec zaujímá v hierarchickém sociálním systému, do kterého je zařazen (skupinový, uznávaný nebo alternativní sociální subsystém). Jedná se o veřejné postavení člověka, které se spojuje s ostatními definováním zákonů interakce (práva a povinnosti, charakteristika interakce a hierarchie podrobení). Postavení osoby je určeno specifickými a důležitými znaky pro tuto sociální skupinu: národní, věk, ekonomické ukazatele. Společenské postavení je ve větší míře určováno vnějšími faktory a úspěchy, jako je přítomnost moci, materiální zabezpečení a dostupné příležitosti. Při určování statusu se sociální skupina mnohem méně často zaměřuje na dovednosti a znalosti jednotlivce, jeho vnitřní osobní vlastnosti, charisma v komunikaci a vzdělávání.

Koncept sociálního postavení existuje výhradně v procesu porovnávání postavení jedné osoby s pozicemi ostatních. Ukazuje konkrétní místo v hierarchickém žebříčku a odráží organizaci sociální struktury. Vysoký stav umožňuje ovlivňovat průběh společenského a historického vývoje, užívat si privilegií, zvláštního umístění.

Společenské postavení člověka zahrnuje nejen využití zvláštních dávek, ale ukládá také jednotlivcům určité povinnosti, které se vztahují k určité činnosti, očekávanému chování a plnění norem předepsaných společností. Zobrazená sociální pozice je podporována přísnými sociálními mechanismy, které nejen ukládají povinnosti a dávají práva, ale také podporují určité rozdělení lidí v určených sociálních třídách. Úroveň obecného vývoje společnosti závisí na tom, jak pečlivě jsou sledovány sociální sociální distribuce a soulad projevů chování s předepsaným stavem. Čím pečlivěji je vše v souladu s požadavky, tím méně zmatků v projevech je brána v úvahu silněji organizovaná společnost.

Při určování individuálního sociálního postavení je třeba brát v úvahu jeho výši příjmu, materiální věci, které jsou součástí jeho majetku, životního stylu a životního stylu, mezilidských vztahů, jeho postavení v systému dělení typů práce, jeho místo v politické hierarchii, úroveň vzdělání, vrozené ukazatele (národnost, původ atd.) .d.). Na základě těchto kritérií má každý jednotlivec současně několik společenských statusů, které odrážejí úroveň každého parametru (mladý muž je společenské postavení ve vztahu k věku, inženýr odráží postavení ve vztahu k povolání, monopolista ukazuje stav na základě hmotného majetku).

Posouzení úplnosti těchto kategorií bez zohlednění vnitřního systému hodnot dané osoby však nedá dostatečné porozumění, protože hlavní stav je založen na sebepojetí člověka a na životním stylu, který dodržuje. To znamená, že osoba vznešeného původu, několik vysokých škol a inteligentní okruh přátel mohou vést mezní životní styl, který bude odrážet jeho postavení.

Koncept je spíše úzce spjat s pojmem sociální prestiž, který odráží ty pozice, které jsou ve společnosti žádané a ctěné. Může to být prestižní profese nebo oblast bydliště, navštívená místa a získané vzdělání.

Co je sociální status?

Koncept sociálního postavení určuje obsazené místo a také odráží hierarchickou strukturu celé skupiny. Charakteristická funkce nezávisí na úsilí jednotlivce, určuje to okolní společnost, dotuje nebo zbavuje některé funkce na základě ne vždy objektivních faktorů. Je třeba poznamenat, že okupované sociální postavení není statickým pojetím a mění se v souladu s vnějšími okolnostmi nebo na základě rozhodnutí učiněného samotnou osobou. Status může také zcela přestat existovat, pokud člověk opustí určitou sociální skupinu nebo přestane budovat svou činnost na základě pravidel, která upravují projevy chování lidí.

Nárůst sociálního statusu je možný individuálním úsilím a aspirací člověka (získávání dalšího vzdělání, vytváření sociálního hnutí, zvyšování počtu splněných objednávek), jakož i díky sociálním procesům (vojenské konflikty , změna a zmocnění moci, smrt vyšších).

Postavy jedné osoby se dělí na osobní a společensko-sociální, což je způsobeno vstupem osoby současně do sociálních skupin různých velikostí. Osobní status je přiřazen místu obsazenému osobou v malé skupině (rodina, nejbližší skupina vrstevníků, tým atd.). Postavení se zde řídí osobními vlastnostmi a schopností budovat silné a produktivní mezilidské vztahy. Čím lépe lidé kolem vnímají osobu, tím pozitivnější emoce se k němu cítí, tím vyšší je jeho status. Opravit své místo v malé skupině je celkem jednoduché, vyznačuje se častou změnou postavení, která je do značné míry určována emocionálním vnímáním a odráží vztah a jejich procesy.

Společenské a sociální postavení člověka zahrnuje jeho místo ve velké skupině lidí přidělených na základě určitých kategorií (pohlaví, národ, náboženství, profese, místo pobytu atd.). Vnímání vlastností a charakteristik člověka na této úrovni není regulováno skupinou lidí a jejich dopadem, ale globálním postavením této sociální kategorie ve společnosti. Dostatek flexibility v této záležitosti a míra vnímání vysvětluje hanebný přístup na základě jejich rasy, útlak práv a svobody na základě genderových a náboženských preferencí.

Sociální postavení a sociální role

Pojetí postavení a role nejsou totožné, i když jsou neoddělitelně spjaty. Společenské postavení je obsazené místo a sociální role je očekávání osoby založené na tomto stavu. V sociální roli existují dva hlavní směry. Jedná se o standardní, obvyklé a předepsané očekávání sociálních nadací a to, jak si člověk v souladu s tímto, tj. jak je jím naplněn nebo porušen stereotypní model společenské role.

Stav je charakterizován úspěchy a další indikátory se používají k označení sociální role. To zahrnuje úroveň emocionality potřebnou k plnění role, způsob, jakým je přijata (daná od narození, například pohlaví nebo získaná, například stav matky), rozsah projevu (některé sociální role mají jasný čas nebo geografický rozsah projevu, jiné vyžadují neustále plnění) . Kromě toho mohou být role zavedeny nebo libovolné, což je nemožné, pokud existuje stav, a stejně tak změna rolí nastává několikrát denně, změna stavu trvá déle. Počet sociálních rolí odpovídá počtu sociálních statusů. Být matkou dítěte podle postavení vyžaduje plnění určitých povinností na úrovni rolí. V mnoha ohledech to způsobuje vážné vnitřní konflikty a rozpory, když člověk čelí výběru plnění očekávání různých rolí. Profesionální a rodinné role se často srazí, což nutí člověka, aby si vybral hrát pouze jednu věc, protože není možné zúčastnit se důležitého setkání a dětského matiné současně.

Včetně očekávané posloupnosti provedených akcí, sociální role v mnoha ohledech činí člověka rukojmím jeho vlastních úspěchů. Očekává se tedy, že lékaři budou neustále připraveni pomoci, od odsouzeného klamání nebo krádeže, a od šéfa se očekává, že přebírá odpovědnost a provádí nezaměnitelná rozhodnutí. V jiné společnosti to lze vnímat úplně jinak, protože existují různé postoje k různým sociálním statusům a rolím. V některých zemích rodiče berou a berou své děti ze školy až po maturitní kurzy, v jiných sedmileté děti překonají dvouhodinovou cestu několika převody.

Nesplnění očekávaných sociálních rolí obvykle znamená sankce. Může to být sociální cenzura společnosti a nepřijetí takové osoby ve vašem kruhu, nebo to může být trest právní povahy (zbavení rodičovských práv, pokud matka nevykonává rodičovské funkce, propuštění nebo dokonce uvěznění). Nesoulad lidského chování s jeho rolí způsobuje ve společnosti hodně rozhořčení, protože hrozí podkopáním celého systému předvídatelnosti, řádnosti a bezpečnosti. To je regulováno obecně přijímanými standardy morálky, které mohou v mnoha ohledech odporovat vnitřním pocitům jednotlivce. Kněz poslouchající hard rock bude zmatený a hraní v rockové skupině může způsobit veřejné obtěžování. Zároveň jeho chování nebude v rozporu s pravidly předepsanými rolí duchovního, ale skutečnost, že se toto chování nehodí do pohledu a očekávání většiny, se považuje za odchylku od přiřazené sociální role.

Mnoho sociálních statusů navíc vyžaduje splnění několika sociálních rolí. Postavení manželky zahrnuje role zdravotní sestry, lékaře, uklízečky, milenky a další. Společenské postavení ředitele může zahrnovat plnění všech profesních rolí přítomných zaměstnanců.

Přítomnost takového rámce a přísný požadavek na dodržování sociálních rolí činí předvídatelnější život a chování lidí, což přímo ovlivňuje úroveň obecného sociálního zabezpečení a snížení vnitřního pocitu úzkosti u každého jednotlivce. Tento systém očekávání role jako kontroly společnosti začíná a je vštěpován od raného dětství. Tento proces se nazývá socializace, když prostřednictvím hry a vysvětlení dospělých, sledováním filmů a čtením pohádek, pozorováním lidí v okolí dítě absorbuje a pamatuje si pravidla chování ve společnosti. To je rozdíl mezi dětskými hrami - dívky oblékají panenky a chlapci staví hrady, čímž se připravují na další dospělé role. Rodiče také učí děti - dívky jsou napojeny na domácí práce, chlapci na opravy v domácnosti. Vzdělávání princezen se výrazně liší od vzdělávání venkovských dětí a vyžaduje se zcela odlišné chování, které vyžaduje status.

Přísné plnění rolí a přítomnost určitých stereotypních očekávání nám umožňují urychlit komunikační proces a zvýšit míru důvěry. Každý, kdo vstoupí do ordinace, naslouchá jeho radám a těší se pomoci. Pokud by neexistovaly sociální role určené sociálním statusem, museli byste nejprve zkontrolovat dostupnost diplomů, jejich pravost, ztrojnásobit praktické zkoumání dovedností získaných lékařem a poté se s vnitřními motivy jeho práce zabývat ještě dlouhou dobu.

Typy sociálního statusu

Každý člověk má několik společenských statusů, je nemožné být zbaven absolutně jakéhokoli statusu v sociální společnosti. I v situaci zbavení jednoho statusu se okamžitě objeví jiné, které jej nahradí (účetní po nezaměstnanosti se stane nezaměstnanou, manželka se po smrti svého manžela vdovou, student po promoci se stane studentem).

Obraz statusu doprovází všechny typy sociálních statusů a odráží celkovou představu a očekávání od osoby v této kategorii. Jedná se o sociální požadavky, které je osoba povinna splnit, jinak může ztratit status, který vyžaduje dodržování těchto norem. Například by kněz neměl spát pod plotem, učitelé by neměli vydělávat peníze navíc prostitucí a lékař nemůže zapomenout zavolat.

Existují počáteční sociální statusy, které formují následný vývoj člověka, jeho pohled a pohled na svět, do značné míry určují chování a nejsou nijak korigovány. Na základě těchto prvních vrozených stavů se objeví první rozdíly v možnostech okupované hierarchické úrovně. Vrozené nebo dané stavy zahrnují biologicky definované charakteristiky (národnost, pohlaví). Tyto stavy byly dlouho považovány za nezměněné a neovlivněné, ale s rozvojem medicíny bylo možné změnit pohlaví v souladu s vnitřními pocity. Také děti narozené v jiné zemi svými vnějšími behaviorálními a charakterologickými projevy odrážejí typické rysy národa, kde jsou vychovány. Totéž platí pro děti uprchlíků a přistěhovalců, kteří díky vysoké přizpůsobivosti dětství absorbují kulturu země pobytu. Rodné stavy také vyjadřují souvztažnost a automaticky dávají člověku sociální roli (syn, adoptované dítě, sirotčinec).

Na základě vrozených stavů se buduje určitá část legislativního systému - povinnost vojenské služby, povolení účastnit se voleb, přísnost trestů atd.

Je získán status získaný v důsledku významných událostí. Takže, princové se stanou králi, nevěsty se stanou manželkami po svatbě. Jsou to stavy, které odrážejí bezkrvné rodinné vazby (tchána, tchána, manžela atd.).

Dosažené postavení je druh získaného, ​​ale odráží vědomé touhy a postupné úsilí člověka změnit (nejčastěji zvýšit) své vlastní sociální postavení. Tento typ nejčastěji charakterizuje profesní kategorie, pro jejichž změnu je nutné vyvinout úsilí - získat další certifikaci, vést úspěšnou kampaň a prokázat osobní kvality vytrvalosti a kompetencí. Zlepšení sociálního stavu a jeho snížení vyžaduje včasnou reakci a změnu chování v souladu se situacemi. Pokud k tomu nedojde, pak mluví o maladaptaci a ztrátě adekvátního sebepojetí.

Dosažené sociální postavení do značné míry závisí na vrozených, protože získat vzdělání, mít široký okruh známých, příležitost pro cestování a objevování světa otevírá více příležitostí pro člověka, aby získal vysoké dosažitelné postavení. Existuje však jeden zajímavý vzorec - vysoký dosažený stav je vždy důležitější než vrozený. Je to způsobeno tím, že společnost primárně uznala úspěchy, které nebyly dány, bez ohledu na to, jaké bylo původně její postavení.

Předepsaný stav je získán bez ohledu na touhu a úsilí. Věk je tedy předepsaným vrozeným stavem a rodinný stav (například druhá manželka) je předepsaným získaným stavem.

V důsledku nepříznivých okolností (politické otřesy, války, ztráta práce nebo zdraví) dochází ke smíšeným sociálním statusům nebo nesouladům stavu. V takových případech si může majitel několika továren pronajmout jednopokojový byt ve strašném stavu a profesor kybernetiky pracuje jako školník.

Existuje něco jako hlavní sociální postavení. Za hlavní osobu se obvykle považuje její profesní postavení, které ovlivňuje výběr prostředí, příležitosti, které jsou povoleny finančně. Pro patriarchální země s tradiční kulturní složkou u ženy je jejím hlavním statusem pohlaví. Při určování nejdůležitějšího společenského postavení je třeba se zaměřit na okolní realitu a charakteristiku kultury, ve které se daná osoba nachází.

Existují také vedlejší stavy, z nichž každý se může měnit několikrát denně nebo ročně. Identifikace s nimi je zanedbatelná a objevuje se pouze ve výjimečných případech. Může to být stav cestujícího minibusu nebo diváka na koncertu, chodce nebo kupujícího.

Příklady sociálního postavení

Jakýkoli druh sociálního postavení je dobře ilustrován příklady. Například nejdůležitější a neodmyslitelnou součástí všech lidí ve stavu sociální interakce je člověk. Je to tak zobecňující a rozmazané, a priori přítomné, že se při uvažování o tom ani nebere v úvahu. Dále, příklady vrozených stavů mohou být národnost, stejně jako občanství a vzájemné působení těchto dvou stavů s jejich kombinací může vést ke třetině (například Židé ve vojenském Německu byli považováni za lidi druhé třídy). Vrozený stav, který určuje pohlaví, také dává určité sociální statusy a role s nimi spojené (dcery nebo syna, sestry, vnučky, sirotci).

Získané stavy jsou poněkud podobné vrozeným stavům, pouze člověk může ovlivnit jejich přítomnost nezávislou vědomou volbou. Tak se rozšiřují rodinné role - cizinci se stávají manželem a manželkou, vytvářejí novou rodinu a jejich příbuzní získávají nové společenské statusy vůči sobě navzájem (švagrová, švagrová, švagrová, kmotra atd.).

Na rozdíl od vrozených a prakticky nekontrolovatelných epizodických stavů naplňují naše životy a lze je ilustrovat příklady účastníků stávek, návštěvníků kina nebo kavárny, cestujícího taxi nebo vlaku, kupujícího nebo účastníka akce. Tyto stavy lze periodicky opakovat v životě jedné a téže osoby a také bez zvláštního vlivu na celkový obraz života lze nahradit opakem.

Dosažené stavy se obvykle vztahují k profesním a statutárním ustanovením a často mají své vlastní individuální odznaky. Může se jednat o profesi (lékař, policista, právník, biolog), zastávanou funkci (prezident, docent, vedoucí), životní pozici ( downshifter , tramp). Dosažené sociální statusy zahrnují kategorie jako zloději, zabijáci, lidé bez stálého příbytku. Toto je převrácená strana mince, která odráží nesprávně aplikované úsilí nebo nedostatek touhy po vývoji.

Dosažené stavy jsou téměř vždy vnějšími identifikačními značkami - lékaři, armáda, zaměstnanci ministerstva vnitra, hasiči nosí uniformy, sportovci mají medaile a poháry, dokonce i vězni mají svůj vlastní externí hierarchický identifikační systém ve formě tetování.

Jakýkoli projev sociálního statusu nemůže vždy plně splnit očekávání společnosti, udržovat jak linii chování, tak vnější soulad a zároveň nezničit žádný z dalších stavů, je nemožné.

Jak zvýšit sociální status

Sociální status není stálý a přirozený, touhou každého člověka je jeho zvýšení. Existuje více prestižních profesí, bydliště, vyšší výdělky av některých zemích je dokonce preferováno pohlaví. Osoba nemůže ovlivnit určité kategorie. Takže i když se provádí operace změny pohlaví, není možné a priori změnit biologické rodiče a národnost. Ale většina věcí na tomto světě se může změnit a vy můžete zvýšit své sociální postavení.

Zvyšování sociálního statusu přispívá k motivační části osobnosti a přítomnosti ambicí . Bez touhy zlepšit svůj život a vybrat si nejlepší, je pokrok nemožný. To se týká všeho - od výběru zaměstnání až po budování vztahů. Ti, kteří věří, že nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, hledají práci s nízkými mzdami nebo špatnými pracovními podmínkami, a tak tráví celý svůj život. V této fázi stojí za to zastavit se a začít uvažovat o volných místech prestižních společností a pozic s vysokými mzdami. Můžete jim poslat svůj životopis, ale optimálně studovat požadavky zaměstnavatele - to bude vaše strategie pro zlepšení vašeho sociálního postavení. Studujte potřebné programy, zpřísněte úroveň znalostí cizích jazyků a postupem času se váš životopis stane nejlepším mezi těmi, kteří se ucházejí o důstojnou a zajímavou práci.

Podívejte se, jak ti, jejichž životní úroveň se vám líbí, žijí. Pečlivě vyhodnoťte, jak tráví svůj čas, s kým komunikují, kolik času věnují sebepojetí a v jakých oblastech. Můžete si všimnout, že tato osoba tráví páteční noci ne v barech, ale studiem účetních programů a místo sledování seriálu se rozhodne strávit víkend v zábavním centru s obchodními partnery.

Pokaždé, když potřebujete zvýšit svou úroveň: pokud si nyní nemůžete dovolit oběd, musíte najít příležitost k jídlu rychlého občerstvení, když se to stane normou, je čas začít chodit do kaváren nebo jednoduchých kaváren, pak je třeba zvýšit úroveň do restaurací a individuálního menu a seznámení s kuchařem kuchař. Přibližně na takovém žebříku by měl být postaven celý život. Neukládejte, ale hledejte vývojové cesty.

Vždy existuje výhodnější pozice nebo příležitosti k otevření vlastního podnikání. Při jejich výběru, kam investovat energii, je důležité se zaměřit na potřeby životního prostředí. Pokud si chcete otevřít vlastní restauraci, pak je optimální dokončit kurzy vaření a pokud si přejete pozici v mezinárodní společnosti, měli byste dokonale studovat alespoň dva cizí jazyky.

Kromě velmi specifických praktických dovedností a znalostí budou zapotřebí zvláštní znalosti a návyky odpovídající tomuto sociálnímu stylu. Na vedoucí pozice se bude muset dokonale učit obchodní etiketu a psychologii řízení. Jakákoli změna pozice, oblasti činnosti nebo úrovně provedené práce vyžaduje změnu stylu. Navíc jak styl chování, tak styl oblečení. Pokud jste v reklamní agentuře působili jako kreativní designér, mohli byste chodit v nataženém svetru s modřinami pod očima a změnit toto pole činnosti na designéra modelového časopisu, pak budete muset změnit vzhled tak, aby odpovídal obecnému směru. A pokud si najmete navrhnout politický program, budete muset změnit styl komunikace a odstranit návyky, že budete pozdě a žijete ve volném rozvrhu.

Zlepšení sociálního statusu je vždy spojeno s rychlým a přiměřeným přizpůsobením měnícím se podmínkám, a čím rychleji se to stane, tím větší je šance, že na dosaženém kroku získáte oporu, a ne sklouznout zpět. Chcete-li to provést, musíte žít trochu v budoucnosti a nyní odpovídají zvýšené etapě. Je třeba přijít na večerní recepci na velvyslanectví již ve smokingu a nehledat to u vchodu náhodných kolemjdoucí.

Čím více všech vašich vnějších projevů odpovídá požadovanému stavu, tím větší je šance, že jej obdržíte. Zaměstnanec, plynulý v jazycích a obchodní etiketě, dostává od šéfa neustálé pozvání na setkání se sponzory a stává se jeho zástupcem. A další zaměstnanec, pokročilejší jako specialista, ale se svým vzhledem, který prokazuje účast ve střední třídě interpretů, na takové události nebude nikdy pozván.

To mimochodem platí pro osobní vztahy. Pokud se cítíte hodní, navštivte příslušná místa, pak také najdete společníka zdvořilého a sdílejícího svůj vkus. Pokud se opijete v baru a odejdete s první osobou, kterou potkáte, nepřekvapte, že to není princ.

Sledujte své zdraví a investujte nejen do léčby, ale také do vyšetření, rutinního vyšetření, preventivních opatření, návštěv sanatorií a sportu. Péče o vaše zdraví vede k dosažení vysokých výsledků. Stimuluje mozkovou aktivitu, vytrvalost, stabilizuje nervový systém. Pokud jde o nervy, musíte se pokusit zpomalit, protože čím větší rozruch a výkřiky o něčí vlastní exkluzivitě a touze být vyšší, tím menší výsledek. Pomalost a klid umožňují správná rozhodnutí.


Zobrazení: 2 537

Zanechte komentář nebo položte otázku specialistovi

Velká žádost pro každého, kdo klade otázky: nejprve si přečtěte celou větu komentářů, protože s největší pravděpodobností podle vaší nebo podobné situace již existovaly otázky a odpovídající odpovědi odborníka. Otázky s velkým počtem pravopisných a jiných chyb, bez mezer, interpunkčních znamének atd. Nebudou brány v úvahu! Pokud chcete být zodpovězeni, pokuste se správně napsat.